Strona główna / / Aktualności / Regulamin konkursu o weekendowy pobyt w Szczepankowie

Nowości

Pocałunek stali

Jeffery Deaver
Cena detaliczna: 42,00 zł

Magia powrotu

Lisa Kleypas
Cena detaliczna: 35,00 zł

Pocałunek pod jemiołą

Lisa Kleypas
Cena detaliczna: 34,00 zł

Zapowiedzi

Grzywa

Ewa Nowak
Cena detaliczna: 32,00 zł

Perska nienawiść

Laila Shukri
Cena detaliczna: 35,00 zł

Outsider

Stephen King
Cena detaliczna: 45,00 zł

Bestsellery

TOP 20

  1. Nora Katarzyna Puzyńska
  2. Nie zabijaj tej miłości Anna Karpińska
  3. Boso, ale w ostrogach Stanisław Grzesiuk
17.05.2018

Regulamin konkursu o weekendowy pobyt w Szczepankowie


1.    Organizator i czas trwania Konkursu

    1.1.    Organizatorem Konkursu o weekendowy pobyt w Szczepankowie (zwanego dalej „Konkursem”) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-697), przy ulicy Gintrowskiego 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 00000128404, o kapitale zakładowym wynoszącym 722.000,00 PLN, REGON 015213951, NIP 5213207472 zwana dalej „Organizatorem Konkursu”.

    1.2.    Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 maja 2018 r. i trwać będzie do dnia 12 czerwca 2018 r. włącznie.

    1.3.    Konkurs zostanie ogłoszony:
•    w magazynie „Retro” nr 5/18
•    na stronie internetowej www.proszynski.pl

    1.4.    Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2.    Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1.    Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 2.2. Regulaminu).

2.2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

2.3.    Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.4.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie w zgłoszeniu danych kontaktowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

2.5    Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia, iż zgłoszona przez niego historia jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej historii, jak również, że historia nie narusza żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń uczestnik Konkursu zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

2.6    Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem historii do Konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z historii przez czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie historii do pamięci komputera lub serwera Organizatora, licencja obejmuje wykorzystanie historii, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie.


3.    Zasady Konkursu

3.1.    Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić wymagania wymienione w pkt. 2 Regulaminu oraz w okresie między 16 maja 2018 r. a 12 czerwca 2018 r. wysłać na adres e-mailowy: promocja@proszynskimedia.pl (w tytule e-maila wpisując: Szczepankowo konkurs) historię (max 500 słów) na temat tego, jak jej autor spędził najlepszy weekend swojego życia.

3.2.    Na potrzeby prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy i rozpatrywania ewentualnych reklamacji Organizator powoła specjalne Jury.

3.3.    Do dnia 22 czerwca 2018 r. powołane Jury spośród autorów nadesłanych historii wyłoni zwycięzcę – autora najciekawszej i najbardziej zaskakującej zdaniem Jury historii.

3.4.    O wygranej zwycięzca zostanie poinformowany mailowo, w terminie 14 dni od dnia wyboru Zwycięzcy przez Jury. Dane osobowe zwycięzcy w postaci imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej proszynski.pl.

3.5.    Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody, na Organizatora przechodzą majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej historii na następujących polach eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.6.    Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną historię.

3.7.    Jury ma prawo nie przyznać Nagrody żadnemu uczestnikowi Konkursu.

3.8.    Jury ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku, gdy:
- nie spełnia warunków Konkursu, określonych w pkt. 2,
- historia zawiera treści powszechnie uznawane za obraźliwe,
- historia zawiera treści reklamowe.


4.    Nagrody

4.1.       Fundatorem Nagrody jest Pan Piotr Messerschmidt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Szczepankowie Piotr Messerschmidt.

4.2.    Nagrodą w Konkursie jest voucher do wykorzystania na weekendowy pobyt dla dwóch osób (autora zwycięskiej historii oraz jego osoby towarzyszącej), obejmujący dla każdej z tych osób 1 nocleg, 1 śniadanie, 2 obiadokolacje w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Szczepankowie (adres: Szczepankowo 32, 12-120 Dźwierzuty). Termin realizacji vouchera między 1 sierpnia 2018 r. a 31 sierpnia 2018 r. Zwycięzca dokonuje rezerwacji samodzielnie zgodnie z informacjami z vouchera oraz według dostępności miejsc.

4.2.    Wartość Nagrody wynosi 300 zł.

4.4.    W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków opisanych w pkt 2 lub naruszy zasady Konkursu, o których mowa w pkt 3, Zwycięzca ten traci prawo do Nagrody.

4.5.    Przyznana Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.

4.6.    Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

4.7.    Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem poczty mailowej na wskazany przez uczestnika adres e-mail.


5.    Postępowanie reklamacyjne

5.1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać mailowo na adres promocja@proszynskimedia.pl z dopiskiem „Szczepankowo konkurs – Reklamacja”, przez cały czas trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

5.2.    Organizator, w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i mailowo poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.3.    Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne.

6.    Postanowienia końcowe

6.1.    Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.proszynski.pl.

6.2.    Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

6.3.    Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania Nagrody.

6.4.    Dane osobowe zwycięzcy mogą zostać przekazane przez Organizatora Fundatorowi Nagrody w celu realizacji Nagrody.

6.5.    Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

6.6.    Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2.5. Regulaminu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6.7.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej www.proszynski.pl. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń konkursowych przysłanych przed datą zmiany Regulaminu.

6.8.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

wersja do druku